Litanie k sv. Janu Nepomuckému

Pane, smiluj se! Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se! Pane, smiluj se!

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, ...
Bože Duchu svatý, ...
Bože v Trojici jediný, ...
Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás!
Květe země České, ...
Ozdobo naší vlasti, ...
Okraso Církve svaté, ...
Dítě bohabojné, ...
Příkladný žáku, ...
Vzorný mladíku, ...
Svatý muži, ...
Knězi podle Srdce Božího, ...
Horlivý hlasateli slova Božího, ...
Neúnavný dělníku na vinici Páně, ...
Pečlivý pastýři svého stáda, ...
Horlivče pro čest a slávu Boží, ...
Ctiteli Nejblahoslavnější Panny Marie, ...
Požehnaný zpovědníku, ...
Arcibiskupův náměstku, ...
Zpovědníku české královny, ...
Příklade a dobrodinče chudého lidu, ...
Moudrý lékaři duší, ...
Ochránce sirotků, ...
Ochrano křivě nařčených, ...
Otče chudých a opuštěných, ...
Majáku, bloudících ve tmách, ...
Ochránce dobrého jména a cti, ...
Ozdobo kněžského stavu, ...
Obhájce zkoušených utrpením, ...
Potěšení zarmoucených, ...
Příklade plnění svých povinností, ...
Hrdino svátostné mlčenlivosti, pro kterou jsi byl pronásledován, ...
Do žaláře uvržený, ...
Krutě mučený, ...
Do Vltavy vhozený, ...
Hvězdami oslavený, ...
Vším lidem ctěný a vzývaný, ...
Přední patrone země České, ...
Hrdinný mučedníku, ...

Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane!
Od každého hříchu, ...
Od lstivého jazyka, ...
Ode všeho pohoršení, ...
Ode všeho podezírání, ...
Od světské pohany, ...
Od věčné smrti, ...
Pro příkladný život svatého Jana, ...
Pro jeho vroucí lásku k Panně Marii, ...
Pro jeho apoštolskou horlivost, ...
Pro všechny jeho ctnosti, ...
Pro jeho blaženou věčnost, ...

My, hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás!
Abys nám na přímluvu svatého Jana odpustil, ...
Abys nás na přímluvu svatého Jana chránil, ...
Abys nás na přímluvu svatého Jana k pravému pokání přivedl, ...
Abys nás na přímluvu svatého Jana ozdobil pravdomluvností, ...
Abys nás v neštěstí obdařil pokorou, ...
Abys nás sílil statečností svatého Jana, ...
Abys pro zásluhu svatého Jana hojně požehnal zemi české, prosíme tě, ...
Abys odvrátil od naší země každou pohromu, ...
Abys nás na přímluvu svatého Jana vyslyšel, ...

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! (3x)

Modleme se:
Skvělý vzore užívání jazyka, svatý Jane, který jsi raději okovy přijal a smrt podstoupil, než abys porušil svátostnou mlčenlivost, důvěrně tě prosíme, vypros nám u Boha milost dokonalé kajícnosti pro odpuštění hříchů, abychom žili zbožně na tomto světě a dostali se do království nebeského, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.