Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukSv. Jan Nepomucký

(*kolem r.1340 +20. 3. 1393) Nad vodami a na návsích stává tento vpravdě lidový světec, u kostelů, kaplí, s kněžským kvadrátkem na hlavě, kolem níž se vznáší věnec pěti hvězd. Ty označovaly svým světlem místo, kde vyplavalo jeho tělo.Oblečen v kněžském rouchu mívá někdy v ruce palmovou ratolest-symbol mučednictví-a vždy drží kříž s Kristovým tělem.

Životní cesta sv. Jana Nepomuckého je nezvykle houževnatým zápasem o zdokonalení sebe sama, čímž je vzorem především pro dnešního moderního člověka . Narodil se okolo roku 1340 v západočeském Pomuku- Nepomuku jako syn rychtáře. V archiváliích se objevuje v r. 1370, kdy byl notářem arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Vystudoval bohosloví, v r. 1380 se dal zapsat na právnickou fakultu Pražské Univerzity a po skončení studií odešel na vysoké učení do italské Padovy, kde r. 1387 dokončil studia jako doktor kanonického práva. Po návratu se stal kanovníkem u sv. Jiljí, farářem u sv. Havla, kazatelem v Týně, kanovníkem vyšehradským a arcijáhnem žateckým, ale už v r. 1389 ho jmenoval arcibiskup Jan z Jenštejna svým generálním vikářem, tedy svým zástupcem či výkonným správcem své diecéze. Generálním vikářem i královniným zpovědníkem byl v dobách obrodného náboženského procesu usilujícího o očištění církve od "zlořádu". Této hodnosti se spolu s arcibiskupem dostal do vleklých sporů s králem Václavem IV.při hájení práv církve. Zmařením králova plánu-zrušit Kladrubský klášter po smrti opata a zřídit nové biskupství zcela podřízena jeho moci-přivodil na sebe králův hněv do té míry, že na následky krutého mučení zemřel. Jeho tělo bylo svrženo 20.3.1393 kolem 9. hodiny večerní z Karlova mostu do Vltavy. Tuto skutečnost prokázal i moderní antropologický výzkum jeho kosterních pozůstatků provedený na počátku 70. let 20. stol.Podle pozdější tradice se sv. Jan Nepomucký stal mučedníkem nejen za neohrožené hájení církevních práv, ale i pro zpovědní tajemství. Král Václav IV. Údajně při mučení (tortuře) žádal generálního vikáře Jana o sdělení obsahu zpovědi své manželky, královny Žofie.

Mezi lidem byl považován za svatého hned po své mučednické smrti a jako ke svatému se k němu obracely lide s prosbou o pomoc. Rozvrat země po husitských bouřích, 30ti-letá válka oddálili jeho proces povýšení na oltář až na 31. květne 1721, kdy byl Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného. Jeho slavné svatořečení vykonal papež Benedikt XIII. 19. března 1729 v římském chrámu sv. Jana v Lateráně. Svátek tohoto světce stanovil na 16. květen. Dnes je sv. Jan Nepomucký nejrozšířenějším českým světcem na světě. Je patronem Čech, kněží a zpovědníků, právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečí vody a strážce mostů, spolupatron Mnichova 2. zemský patron Bavorska.

Litanie k sv. Janu Nepomuckému