Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukArciděkanství - hudební sál

V roce 2018 byl v druhém patře v prostorách původního muzea zřízený hudební sál.


Galerie:

Projekt SZIF: Hudební sál na arciděkanství

V roce 2022 byl sál v rámci projektu SZIF vybavený novými židlemi, osvětlením a ozvučením.
19.2.1. Podprora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, cílem operace je Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS svatého Jana Nepomuckého, z.s.
   ,