Vánoční bohoslužby 2016 – 2017 v Nepomuku

a farnostech odtud spravovaných

Datum

Nepomuk

Mileč

Myslív

Vrčeň

Prádlo

Měchlupy

Žinkovy

Neurazy

 

sv. Jana

sv. Jakuba

sv. Petra a Pavla

Nanebevzetí

Panny Marie

sv. Vavřince

Povýšení

sv. Kříže

sv. Cyrila a Metoděje

sv. Václava

sv. Martina

SO 24. 12.

Štědrý den

 

23.00 MS

 

21.30 MS

20.00 MS

 

 

22.00 BS

 

NE 25.12.

Narození Páně

9.45 MS koledy

 

 

8.00 MS

 

 

 

 

11.15 MS

Prohlídka jesliček

14 - 16

14 – 16

 

14 - 15

14 - 15

15 - 16

13.30-14.30

14 - 15

12.00-12.30

PO 26. 12.

Sv. Štěpána

9.45 MS

16.00

Vánoční koncert

14.00

Koledy, duchovní slovo

 

11.15 BS

 

11.15 MS

 

 

ÚT 27.12.

Sv. Jana

 

18.30 MS

 

 

 

16.30  MS

 

 

 

ST 28. 12.

Svatých Mláďátek

8.00 MS

18.00

koncert:

Česká mše vánoční

 

 

 

 

 

 

 

ČT 29.12.

 

 

 

14.00 MS

 

 

 

10.15 DKS

 

PÁ 30.12.

Sv. Rodiny

8.00 DPS

 

 

 

 

 

 

 

 

SO 31.12.

Silvestr

18.30 MS

Děkovná bohoslužba

 

 

 

 

 

17.00 MS

15.30 MS

 

NE 1.1. 2017

P. Marie a Nový rok

9.45 MS

 

 

8.00 MS

11.15 MS

 

 

 

11.15 BS

MS – Mše svatá    BS – Bohoslužba slova    DPS – Dům s pečovatelskou službou v Nepomuku    DKS – Dům klidného stáří v Žinkovech

Požehnané Vánoce a hodně radosti do Nového roku přeje P. Jiří Špiřík 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK

Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk

 SLAVNOSTI, POUTĚ, POSVÍCENÍ V ROCE 2016 VE FARNOSTECH NEPOMUK (ŽINKOVY, NEURAZY), VRČEŇ, PRÁDLO A MYSLÍV

Milčice u Myslíva Ne 03.04. - kaple sv. Josefa - 15.00 - poutní bohoslužba slova

Pod Štědrým" u Vrčeně So 23.04. 15.00 - žehnání léčivého pramene Dobrá Voda Vrčeň Ne 24.04. - kaple sv.Vojtěcha - 11.30 - poutní mše sv.

Vojovice So 07.05. - kaple sv. Jana Nepomuckého – 14.00 – poutní bohoslužba slova

Kovčín u Myslíva Ne 08.05. - kaple sv. Jana Nep. - 15.00 - poutní bohoslužba slova
Nepomuk 14. - 15.05. - „Svatojánská pouť" - poutní kostel sv. Jana (novéna 06.-14.05. v 8.00, Ne 08.05.-18.00), So 14.05.- 18.00 – poutní mše sv. Ne 15.05.-9.00, 11.00 - poutní mše sv., 15.00 - svátostné požehnání
Svatá Hora u Příbrami So 21.05. - pouť rodin (přihlášky P. Slávek Holý)

Nehodív u Myslíva Ne 22.05. - kaple sv. Jana Nep. - 15.00 - poutní bohoslužba slova
Mohelnice u Nepomuka Ne 05.06. - kaple Panny Marie - 15.00 - poutní bohoslužba slova
Mileč u Nepomuka Ne 26.06. - kostel sv. Petra a Pavla - 14.00 - poutní bohoslužba slova

Čmelíny u Vrčeně Ne 03.07. - kaple Panny Marie - 15.00 - poutní bohoslužba slova

Kozlovice u Nepomuka Út 05.07. - kaple sv. Cyrila a Metoděje - 9.00 – poutní mše sv.
Měcholupy u Prádla Út 05.07. - kaple sv. Cyrila a Metoděje - 11.00 - poutní mše sv.
Čečovice u Vrčeně So 09.07. - kaple sv. Prokopa – 14.00 – poutní bohoslužba slova

 

POHYBLIVÁ   DATA   VÝZNAMNÝCH   DNU   CÍRKEVNÍHO   ROKU    2015/2016

Ne 29.11.2015 – 1.neděle adventní ( začátek nového církevního roku a adventní doby )

Pá 25.12.           - Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční ( začátek vánoční doby )

                             arciděkanský kostel sv. Jakuba St.v Nepomuku

                               00.01 - Česká mše vánoční ( J. J. Ryba ) - „půlnoční“

01.01.2016    - Slavnost Zjevení Páně (slavnost „sv. Tří Králů „)

Ne 10.01.           - Svátek Křtu Páně ( konec vánoční doby)

Út 09.02.           - závěr masopustu

St  10.02.         -  Popeleční středa ( začátek postní doby ) - den přísného postu

Ne  20.03.            „Jarní pouť“ - Uctění mučednické smrti sv. Jana

                                       Nepomuckého( 623.výročí – 20.3.1393 /

                             a  287.výročí od svatořečení ( 19.03.1729 Řím – lateránská basilika)

Ne 20.03.           - Květná neděle (začátek Svatého týdne ) - průvod s ratolestmi

St  23.03.          - „Škaredá středa“( zrada Jidáše )

Čt  24.03            - Zelený čtvrtek  ( Poslední večeře Páně )

  25.03.          - Velký pátek – památka  Umučení Páně - den přísného postu

So  26.03.          - Bílá sobota

Ne 27.03.           - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční

                             ( začátek velikonoční doby )

Čt  05.05.            - Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ne 15.05.           -  Svatojánská pouť v Nepomuku

Ne  15.05.            - Svatojánské navalis v Praze

Po 16.05.            - Svátek sv. Jana Nepomuckého

So  21.05.          - Vikariátní dětská pouť s rodiči a prarodiči na Svaté Hoře

Ne 15.05..           - Slavnost Seslání Ducha Svatého- Boží hod svatodušní ( Letnice )

                            ( konec velikonoční doby )

Ne 22.05..      - Slavnost Nejsvětější Trojice

Čt 26.05..       - Slavnost Těla a Krve Páně ( Boží tělo )

St 17.08.     -  Slavnost Výročí posvěcení poutního kostela sv. Jana Nep. v Nepomuku ( 278.)

Ne 20.11.      - Slavnost Ježíše Krista Krále

Ne 27.11.2016 – 1.neděle adventní                                          

 

                 Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk a Matice sv. Jana Nepomuckého

                                                          srdečně zvou na

                                ŽEHNÁNÍ   VELKÉHO   ADVENTNÍHO    VĚNCE

                                  Nepomuk, Přesanické nám, u sloupu sv. Vojtěcha

                                 1. neděle adventní  - 29.11.2015 v 9.45 hod.

                 Program: - žehnání přinesených adventních věnců

                           - adventní zpěvy

                           - průvod a mše sv. v kostele sv. Jakuba

 

http://www.farnost-recice.cz/img/picture/89/adventni_venec.jpg

ADVENT ( latinské slovo adventus tzn. příchod)   

 

       Průvodcem doby adventní je uvitý zelený věnec se čtyřmi svícemi. Advent v sobě pojímá vždy čtyři neděle, avšak doba jeho trvání  je proměnlivá, letos má 26 dní. Zelený věnec je symbolem vítězství a náležité odměny věčného života, který nám svým narozením zasloužil Ježíš Kristus. Svíce jsou symbolem Kristovy přítomnosti, on je Světlo světa, kdo v tomto světle kráčí, nikdy neklopýtne. O jednotlivých nedělích se svíce postupně rozžíhají, aby se stále větší intenzitou osvěcovaly naše nitro, abychom ve světle Ježíšova života mohli rozpoznat naše zlozvyky a hříchy, zřekli se jich a vydali se na cestu dobra.

      Advent je tedy dobou přípravy a zároveň nás otvírá radostnému očekávání a těšení na příchod Krista, jeho království lásky, pokoje, pravdy, spravedlnosti a dobra, jak o Vánocích, tak v naší přítomnosti, tak jednou v jeho plnosti na konci časů. A na to vše je potřeba pořádně se připravit, jak v našich domovech, tak v našich srdcích.(P.Slávek Holý)

 

 

                                                                                                  ZAMYŠLENÍ    A     B L A H O P Ř Á N Í

                                                                                                Půjdem spolu do Betléma … ( česká koleda)

   Daleko dříve než vánoční stromečky stavěly se v našich rodinách betlémy. Za tento zvyk vděčíme sv. Františkovy z Assi. Jesličky, zobrazení narození Krista v Betlémě, se dík františkánům rychle rozšířily po celém tehdejším křesťanstvu. Nicméně betlém si stavíme na oči a jdeme se podívat na jesličky v kostele. Na mnoha místech mění se jesličky v živou hru. Děti a dospělí ztvárňují živý betlém.

   Co nám tento obraz říká? Proč za ním jdeme? Není to jen proto, že je to hezké. V Betlémě Judském se narodil Ježíš Kristus. Nastal zlom v dějinách lidstva. Byl to nový počátek. V obrazu Betléma jde o okamžik narození toho velikého Krále králů, který přišel, aby obnovil na světě harmonický stav, který byl porušen hříchem. Přichází jako Pán nového království, jež je zbudováno na laskavých a poctivých vztazích mezi lidmi, které je královstvím pravdy, spravedlnosti a lásky. Kolem tohoto krále, maličkého a bezbranného dítěte, shromažďují se lidé věrní novému království. Tak přijdou pastýři, tak přijdou mudrci. Tak jdeme i my. Kdo do Betléma nejde, ale zanedlouho ho dá brutálně napadnout, je etablovaná moc krále Heroda, který se děsí příchodu nového krále.

    Návštěva jesliček je vlastně projevem našeho rozhodnutí patřit do onoho nového království, našeho rozhodnutí přijmout jiná pravidla mezilidských vztahů, než jsou ta, která nám často vadí, ale která sami rádi užíváme. Je to, anebo by to mělo být, rozhodnutí, že přestaneme podvádět, vydírat, chytračit, lhát, vytahovat se a pohrdat slabšími a že se naopak začneme dělit a poctivě spolupracovat, že si chceme s lidmi rozumět a pomáhat, protože jsme přece sousedé a obyvatelé této země.(profesor Mons.Petr Piťha)

                                Kráčení správným směrem a moudrá rozhodnutí přeje k Vánocům a do Nového roku P. Slávek Holý

 

Madona Zelenohorská

U své Matky hledej pomoc, zbaví tě všech starostí, dovede tě až do věčné radosti.“

Historie poutního místa Madony Zelenohorské spadá do roku 1144, kdy pod Zelenou horou byl založen pomucký klášter řádu cisterciáků. Při stavbě kláštera vznikla též klášterní basilika zasvěcená Panně Marii nanebevzaté. V průběhu let došlo k vytvoření gotické sochy Madony Zelenohorské ( madona = Panna Maria jako matka, která drží své dítě Ježíše, pieta = P. Maria jako matka drží na svém klíně mrtvého syna Ježíše, kterého sňali z kříže, immaculata = P. Maria jako dívka s dvanácti hvězdami kolem hlavy, která stojí na srpku měsíce a šlape na hada, který je symbolem Zla).

Dříve socha či obraz umožňovaly mít milovanou bytost před očima ( podobně dnes fotografie ). Umělecko - náboženské ztvárnění navíc v sobě symbolicky vyjadřuje skutečnosti či vlastnosti, které sebelepší fotografie nezachytí. „Vidíme“ v nich skrz na skrz charakter ztvárňovaného, tzn. to dobré a inspirující pro náš život.

V roce 1420 byl pomucký klášter vypálen husity a pak na konci 16. stol. zaniká. Socha Madony Zelenohorské byla přenesena do kaple sv. Vojtěcha pod vrcholem Zelené hory. V ní se uchovává místo „stopy tohoto světce“, kde na přímluvu poustevníka Břímoty, žehnal české zemi, kterou trápilo dlouhodobé sucho. Tímto Božím požehnáním všechno „pomoklo a zazelenalo se“. Kaple byla postupem doby rozšířena a nově zasvěcena Panně Marii nanebevzaté a sv. Vojtěchovi.

V době protestantismu, který viděl v umělecko – náboženském ztvárnění soch či obrazů modloslužbu, začalo systematické ničení těchto skvostů naší kultury. Tak došlo i na tuto sochu, která byla různými způsoby ničena – sekána, pálena, řezána, ale vždy se zázračně vrátila nepoškozená na své původní místo. Odtud pak název milostná socha Madony Zelenohorské. Na paměť těchto událostí je symbolicky do dítěte Ježíše zaseknuta sekyra.

Z tohoto důvodu si ji vzal Ladislav ze Štenberka do vojenského ležení u Vídně, aby mu pomohla k vítězství nad Turky. A stalo se. On pak neunesl slávu vítězství a musel dát sochu do zástavy. Aby si však neuříznul doma ostudu, nechal si vytvořit dotýkanou kopii, kterou pak přivezl nazpátek. Tak skončila původní socha ve Vídni. Nyní se uchovává ve františkánském kostele sv. Jeronýma nedaleko Dómu sv. Štěpána ( při naší návštěvě v roce 2005 jsme zjistili, že v tomto kostele se má lépe než zde u nás)

Dotýkaná kopie sochy byla v době komunismu přemístěna „do exilu“ kostela sv. Martina v Neurazech, kde je o ni dobře postaráno.

Všechna umělecko – náboženská ztvárnění Panny Marie jsou více či méně zdařilými kopiemi, neboť pravý originál je pouze v nebi. A o to vždy v úctě k Panně Marii jde, prostoupit tato různá umělecká ztvárnění a navázat živý vztah k Té, která je nanebevzatá - „Kdo se k Tobě vine, nikdy nezahyne, děkujeme ti Matko milostivá, děkujeme tisíckrát.“

Významné poutě se zde konaly: 25.března – Zvěstování Panny Marie, 2.července – Navštívení P. Marie, 15.srpna – Nanebevzetí P. Marie.

Součástí zámku je kaple zasvěcená sv. Antonínovi z Padovy, která byla určena pro pobožnosti zámecké rodiny a jejich hostů. Tento světec žil ve 13.století a byl současníkem sv. Františka. Stal se výjimečným kazatelem, který obracel svými promluvami k Bohu všechno stvoření. Traduje se, že když lidé nevěnovali jeho hlásání pozornost, šel na břeh moře a začal kázat rybám. A světe div se, ryby vyplavaly na hladinu a s otevřenými tlamičkami naslouchaly jeho slovům. Je to velmi oblíbený světec, je patronem všeho co je třeba nalézt - ztracené věci, ztracenou víru, ale také vhodný protějšek pro manželský a rodinný život

Přeji vám všem poutníkům a turistům, na přímluvu těchto světců, vše dobré, zdraví duše a těla a pokojné časy:

Madono Zelenohorská, svatý Vojtěchu a svatý Antoníne Paduánský, orodujte za nás!

V úctě pater Slávek Holý, administrátor Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk

P.S.: A nyní zhruba po 60 letech na tomto mimořádném místě můžeme opět vstoupit do této oázy duchovního občerstvení a zakusit Boží klima Otcovské a Mateřské přízně - to je prostě nádhera.

 

 

 

 

V E L I K O N O Č N Í    P Ř Á N Í

 

„ Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.“ ( Gal 2,20 )

 

Všude, kde někdo přemůže ve svém srdci sobectví, násilí a nenávist, všude, kde se skloní v gestu lásky k někomu potřebnému, tam ještě i dnes vstal Kristus z mrtvých.   Všude, kde umírá někdo, kdo žil ve víře a lásce a obětoval své utrpení, slaví Kristovo zmrtvýchvstání své definitivní vítězství. Poslední slovo Boha je naděje. K této naději zve církev dnešní lidi a říká jim: Kristus vstal k novému životu. Ať s ním vstane celý svět. Aleluja = Chvalte Pána Boha! (Svatý papež Jan Pavel II)

Vše  dobré,  zdraví  duše  i  těla  přeje  k  Velikonocům  pater  Slávek  Holý

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NEURAZY

14.11.1915 - 14.11.2015

slaví narozeniny kostela sv.Martina a Madony Zelenohorské

100 let OD POSTAVENÍ a POSVĚCENÍ

CHCEŠ POMOCI S OPRAVOU či ZAPOJIT SE FINAČNÍM DAREM, NEZIŠTNOU PRACÍ?

KONTAKTUJ SE a NABÍDNI SVÉ TALENTY: P. Slávek Holý – vitezslav.holy@tiscali.cz, tel.: 731604413

Dárce, dobrodinec,

donátor opravy kostela

Varianta pomoci

Šůs  Vojtěch

výroba mříží do oken

rodina Kristova čp.25

finanční dar

Marie Končelová roz.Beníšková, čp.103

finanční dar 4.000 Kč

Hanzlíkovi čp.147

pomocné práce

Zdeněk Kalvoda, Neurazy, mistr kovářský

2 páry rozporek do dveří

Stefan a Anna Cuscovy, Neurazy 74

finanční dar 5.000,- Kč

Marie Balíková roz.Kotlanová,

Nepomuk - Dvorec 143

finanční dar 10.000,- Kč

 

NÁKLADY NA OBNOVU KOSTELA v NEURAZECH

 

Předpoklad (Kč)

Skutečnost

(Kč)

Krytí

výměna krytiny nad presbytářem (160 m2)

 

136.000

180.000 biskupství ČB

materiál tašky + hřebenáče

 

73.900

30.800 farnost

oprava a zlacení symbolu kříže

 

15.000

15.000 dary

výroba dvířek(branky) a části plotu

 

5.400

5.400 dary

výměna krytiny nad lodí (400 m2)+ oprava krovu

440.000

 

 

materiál tašky + hřebenáče

 

 

 

řezivo

 

 

 

oprava a zlacení symbolu kohouta

28.000

 

 

výměna krytiny věže, oprava krovu + materiál

 

 

oprava a zlacení symbolu kříže

 

 

 

rekonstrukce elektroinstalace + svítidla

100.000

 

 

oprava vnější fasády

 

 

 

výmalba vnitřku + restaurování maleb

 

 

 

oprava schodišť ke kostelu

 

 

 

oprava zdí a hradby kolem kostela

 

 

 

oprava varhan

1.000.000,- Kč

 

 

mříže a kovová síta do oken

 

 

 

elektronické zabezpečení

30.000

 

 

B L A H O P Ř Á N Í

Maria ho položila do jeslí.“ (Lk 2,7)

Kristovo narození je výjimečné tím, že Ježíšovým příchodem se otevřelo nebe pro zemi, aby nám sdělilo prosté, ale nesmírně důležité poselství: Tak jako se Kristus narodil, rostl, žil, trpěl a obětoval se pro naše dobro, máme se stejně chovat i my. Ježíš přichází na naši zem, aby byl naším vzorem a doprovodil nás na věčnost.

A tak velkodušně kráčejme za ním v jeho stopách.

Přeje k Vánocům a do Nového roku P.Slávek Holý

B L A H O P Ř Á N Í

„Anděl jim řekl: Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“ (Lk 2,10-11)

    Křesťanské Vánoce - obraz Božího dítěte v matčině klíně, symbol života a lidem nejznámější obraz lásky, nám říká, že život a láska a to je Bůh, tu jsou, že jsou všemocní a mění chladnou noc svým světlem v radostný den. Vánoční zvěst je rovněž o tom, že život a láska jsou nám svěřeny k ochraně. Bůh se vydal do našich rukou. Obejměme ho tak jako Maria. Pečujme o něho tak starostlivě jako spravedlivý Josef. O Vánocích, v nichž se sklonila nebesa k Zemi, slavíme Boží narození a ustanovení i dovršení lidské důstojnosti a lidské odpovědnosti. O tom zpívají andělé hlásající slávu Boží na výsostech a pokoj lidem dobré vůle.

Požehnané prožívání vánočních chvil a šťastný nový rok přeje P. Slávek Holý

 

 

V Nepomuku bijou zvony, bijou zvony za koho, za nás za Nepomučany

aneb „malá loreta“ v provozu.

Po staletí „páni a kmáni“ různým dílem a intenzitou podporovali zvelebení místa narození našeho rodáka sv. Jana Nepomuckého. Rozvíjet odkaz našich předků a posunout ho zase o kus dál, je parketa i nás současníků. K této aktivitě nás vyburcoval dar čtyř nových zvonů... Než došlo k jejich zavěšení, musely projít proměnou vnitřní prostory „druhé věže“: Byly obnoveny patra ve věži a k nim navazující schody, rozebrání staré stolice a její uložení v depositáři a celkový úklid od nánosů holubinců. To vše za součinnosti farníků a za vatikánskou měnu „Pán Bůh odměň.“

Dřevo a řezivo dodala a převoz zajistila fa Klaus Timber bez nároku na honorář. Vyzdvižení zvonů a dílů nové stolice za poloviční honorář zajistila fa APB Plzeň. Den „D“ se uskutečnil 5.května 2012 a od 8.00 – 12.00 hod.bylo vše na svém místě. V týdnu před poutí fa Zvonařství Perner stolici smontovala, zvony do ní zavěsila a osadila automatické zvonění s dálkovým ovládáním. Vše šlo jako po másle a tak jsme skutečně mohli k radosti nás všech dne 19.května v 18.00 čtyři nové zvony rozeznít, s těmi „starými“ z „první věže“ a z kostela sv. Jakuba, k větší cti a slávě Boží a k poctě sv. Janu N. Mají krásný, jemný a čistý zvuk a rozhodně jsou tak pravdivá slova odlitá na každém z nich: „ Svatý Jene z Nepomuku přijmi chválu mého zvuku.“

A zvony znějí, vyzvánějí a zvou k modlitbě každý den ve 12.00 a 18.00 hodin zvon Panna Maria, v pátek v 15.00 zvon sv. Jan Křtitel a Jan M. Vianney k připomínce Velkého pátku, v hodinu kdy zemřel Ježíš Kristus za nás na kříži. Ve všední den zve k bohoslužbě zvon sv. Benedikt a Bernard, v ob neděli pak všechny čtyři zvony. Pak zvoníme v danou chvíli nepravidelně na uvítanou poutníkům, kteří přicházejí uctít místo narození světce.

Chci upřímně poděkovat všem, kteří poskytli dar na pořízení nové stolice. Zároveň chci oslovit všechny další dárce, kteří cítí sounáležitost s touto aktivitou, poprosit o poskytnutí daru.na její dofinancování. (vitezslav.holy@tiscali.cz)

V úctě P. Slávek Holý, administrátor farnosti

Celá galerie zde.

 

Zvony-v-kostele-sv-Jana-Nepomuckeho-Nepomuk-072012-foto-Jiri-Berousek-20

foto Adéla Demelová

Foto Jiří Beroušek

 

 

  Velikonoční přání

„ Moc Vzkříšeného Ježíše Krista prostupuje celými dějinami, jež směřují k osvobození a záchraně lidství a celého Stvoření pro věčnost. V hluboké pokoře obejměme Kristův Kříž, aby nás vynesl na výsluní nové existence ve stavu vzkříšení.“(P.S.Weigel)

  Amen. Tak ať se stane. Přeje a v modlitbách vyprošuje P.Slávek Holý z Nepomuka

 

PROMĚNA, aneb dočkej času jako husa klasu.

V červenci roku 2002 jsem byl jmenován administrátorem Nepomucké římskokatolické farnosti, mým domovem se stala fara – arciděkanství na Přesanickém náměstí. Asi tenkrát bylo deštivé léto a já rychle zjistil, že se náměstí stává plochou, kde se skáče přes kaluže a brodí po kotníky v bahně, tedy návsí. Při svém prvním představení u exstarosty Josefa Michka došlo v našem rozhovoru i na toto téma, jednal spontánně a učinil první kroky „za náměstí krásnější“. Pak v tomto našlápnutí pokračovali další exstarostové Pavel Jiran a Jiří Mašek. Doba se však táhla a všichni, kteří se účastnili bohoslužeb, svateb či pohřbů se stále brodili... A proto z recese jsem dal osadit vedle cedule Přesanické náměstí, ceduli Přesanická náves, abychom se nemátli a věci nazývali pravými jmény.

Dne 14.11.2011 po slavnostním otevření a požehnání jsem mohl tuto ceduli s velkou radostí sejmout a odnést na farní dvůr, tam jí to rozhodně sluší víc. Myslím si, že i když to čekání bylo poněkud delší, rozhodně neuškodilo, spíše naopak prospělo v kvalitní realizaci! Proto děkuji již výše zmiňovaným exstarostům, současnému starostovi Václavu Kovářovi a vedení města i všem kdo se v různé míře podíleli na tom, že máme další kus Nepomuka, na který můžeme být právem hrdí a zároveň je velmi dobrou vizitkou pro všechny, kdo navštíví naše poutní město. V úctě pater Slávek Holý

P.S. Žehnací modlitba: Věčný a všudy přítomný Bože, ty jsi nám stále blízko svou láskou a pomocí. Prosíme tě, ať tvé požehnání + spočine na tomto náměstí i na všech, kdo se zde budou setkávat. Kéž se zde upevňuje síla společenství lidí a posiluje se jeho jednota v práci i sdílení ve chvílích odpočinku. Kéž se zde prohlubuje a roste věrnost tvého lidu a jeho ochota sloužit tobě a bližním, aby pod tvou ochranou mohli lépe plnit své poslání a šťastně dosáhli svého cíle. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatí Jakube starší, Vojtěchu a Jene Nepomucký, orodujte za nás!

Blahopřání k Vánocům a Novému roku:

   O Vánocích si připomínáme ústřední událost v dějinách Země, právě to, co vždycky bylo to nejpodstatnější. O Vánocích slavíme narozeniny té nejdůležitější osobnosti, která kdy žila – Ježíše Krista. Je středobodem naší civilizace. Vždyť se od jeho narození počítá i náš letopočet.

  O Vánocích si připomínáme skutečnost, že Ježíš Kristus do našeho života přišel proto, aby obnovil a prohloubil vztahy, vždyť jsou nejdůležitější stránkou našeho života. Předně jde o vztah s Bohem a pak o naše vztahy s lidmi. Tak se postaral o naplnění naší nejhlubší potřeby. Proto nám klade na srdce největší přikázání: „Miluj Pána Boha svého a miluj svého bližního jako sám sebe“.

  O Vánocích se radujeme a děkujeme Ježíši Kristu za toto světlo do našich vztahů, jenž on sám vrchovatě naplnil. Tak tedy nezapomeňme a snažme se o to podstatné, jak v adventu, o Vánocích a v celém životě „důraz na vztahy“. Přeje pater Slávek Holý z Nepomuka

„Svatý Jan byl Čechům dán, zvláště Nepomuckým“.

Čas od času slýchávám, že se v Nepomuku nic neděje a nedělá, že je tu mrtvo. Jsem opačného názoru, děje se, jenom to někteří z nás nechtějí slyšet ani vidět, místo toho aby dobré akce podpořili, tak plno řečí co by tu mělo být. Možná by chtěli jít „mílovými kroky“ o něch však už víme, kam nás dovedly ...Raději chci kráčet po malých krocích s tím, že ti co se o něco snaží, nerozdělují pouze úkoly, ale sami do toho vstupují a dělají.

A tak se postupně rozvíjí spolupráce a důvěra mezi vedením města, farností, různými spolky a podnikateli, abychom si uvědomili, že pouze naše sounáležitost, měšťanství a zdravý patriotismus vede k prosperitě a blahu našeho města.

Život našeho společného domova je také spojen s životem našeho rodáka sv.Jana. Více než 300 let tento fenomén promlouvá tak zásadně do „genus loci“ tohoto místa a je jedním z hlavních zdrojů našeho duchovního, kulturního a materiálního bohatství. Jsem přesvědčen, že ani doba 40-ti let cíleného demagogického zapomínání na tuto skutečnost nemůže toto nasměrování zvrátit. Sv.Jan se stává neustálou inspirací pro lidi po celém světě, tak se může stát znovu i pro nás. Tento notář, kněz, právník a úředník je precizní v tom co dělá, ctí právo a vyžaduje spravedlnost ve věcech přijatých zákonů proti těm, kteří tak nečiní, hledá různé způsoby služby bližním okolo sebe. To je velká šance pro Nepomuk, být městem, kde se ctí právo a vyžaduje se dodržování zákonů, tedy řád ve všech oblastech života jak na ulici, v sousedství, tak na úřadě, kde lidé mají k sobě blíž... Znázornění tohoto světce( drží v rukou kříž s ukřižovaným Kristem a hledí na něj) nám symbolizuje, že „k nebeským výšinám“ vede cesta trnitá a přesto stojí za to po ní kráčet. Pochopení odkazu sv.Jana předpokládá křesťanskou víru – v Krista ukřižovaného a zároveň vzkříšeného - i on sám pro svoji životní cestu odtud čerpal. Myslím si však, že i ti, kteří jsou lidmi dobré vůle chápou, že hodnoty slušnosti, férovosti, spravedlnosti,...jsou hodnotami, které k životu patří a je potřeba pro ně nemálo přinést, protože stojí za to. Takže můžeme jít jedním směrem bez toho, abychom jedni druhým nasazovali psí hlavu.

S přáním všeho dobrého v novém roce přeje pater Slávek Holý

P.S. ( Co se udělalo a událo: Litinový program na náměstí A.Němejce(pětiramenná lampa a další prvky, osvětlení kašny), rekonstrukce ulice naproti kostelu SJN a Přesanického náměstí, rekonstrukce rodného domu A. Němejce a v něm cyklus přednášek o historii Nepomuka, osazení desky ve 12-ti jazycích na kostele, realizace malého muzea pod věžemi kostela SJN, odstraňování havarijního stavu krovu kostela SJN, restaurování oken, vitráží, venkovních dveří, bočních oltářů, … kostela SJN, brigádnická činnost při úklidu půdy, jednotlivých věží,... kostela SJN, postupné osobní uvítání skupin cca 1100 poutníků za rok 2011 a vytvoření pro ně pásma duchovního a historického slova a duchovní hudby v podání manželů Vondruškových ze ZUŠ – varhany a příčná flétna, Mgr.M.Duchoslavové-příčná flétna, vystoupení chrámového sboru farnosti Tábor-Klokoty při svatojánské pouti, adventní koncert Scholy od REDE z Plzně, vánoční koncert chrámového sboru farnosti Rožmitál/ a jejich hostů, tříkrálová sbírka pěti skupin, příprava projektu svatojánského muzea na arciděkanství a svatojánské zahrady kolem kostela SJN, přivezení nových zvonů a příprava 2.a 3.kroku na jejich rozeznění pro vítání poutníků, oznamování dějinných událostí a také shromáždění se k bohoslužbám).

Oprava kaple sv.Vojtěcha tzv. Šlépěje v Zelenodolské ul. v Nepomuku

09V letošním roce 2011 jsme opravili střechu, krov a klempířské prvky na kapli sv.Vojtěcha tzv.Šlépěje v Zelenodolské ul. v Nepomuku. Celková cena opravy s DPH 20% 75.500,-, příspěvek od Plzeňského kraje 25.000,-. Opravu provedl Josef Cihla, Předmíř, fa.Pokrývačství a klempířství.

Děkujeme za příspěvky a dobře provedenou práci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převoz nových zvonů pro kostel sv. Jana Nepomuckého

Zvon Panny Marie, Matky církve a kněží (b1, 514 kg) a zvon sv. Janů (gis1, 611 kg) byly od 28. října 2010 v pražské Svatovítské katedrále, kde byly vystaveny pod královskou oratoří v blízkosti hrobu sv. Jana Nepomuckého. V rámci pražských svatojanských oslav byly již posvěcené zvony 16. května 2011 převezeny na Karlův most, na místo svržení světcova těla do Vltavy, odkud putovali lodí a nákladním autem převezeny do světcova rodiště do Nepomuku u Plzně. Tam byly instalovány do věže kostela sv. Jana Nepomuckého.

Zvony byly pořízeny v Roce kněží 2009/10 z darů 222 kněží a biskupů z 21 diecézí a arcidiecézí z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Sbírka se konala výhradně mezi kněžími. P. Jan Martin Bejček, který je za celý projekt zodpovědný, ke sbírce řekl: „Tato soukromá kněžská sbírka je vyjádřením úcty sv. Janu, konala se v Roce kněží 2009/10, na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR a u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna. Jde též o projev solidarity spolubratru působícímu v nelehkých podmínkách jihozápadních Čech.“

Odkaz na kompletní fotodokumentaci krásného počinu na stránky sponzora převozu

 


 


 

Blahopřání k Vánocům a Novému roku: „Ať se na nás nepatrných oslaví velký Pán! Stal se nepatrným, aby nás učinil velkými. Maličké dítě se nám narodilo, stojí psáno, syn nám byl dán. Ano pro nás se narodil, a ne pro sebe. Tedy pro nás se narodil, nám byl dán, protože my jsme ho potřebovali. Z tohoto dítěte, které se nám narodilo a bylo dáno, udělejme nyní to, k čemu se nám narodilo a bylo dáno: Využijme toho, který nám náleží, abychom z něho měli prospěch. Ze Spasitele si udělejme spásu.“ (Svatý Bernard). Drazí přátelé, „snažme se podobat se tomuto malému, učme se od něho, tichého a pokorného srdcem, aby se ten Velký, náš Bůh, nestal malým človíčkem nadarmo. Učme se jeho pokoře, napodobujme jeho mírnost, objímejme jeho lásku.(SB)“

 Pater Slávek Holý z Nepomuka

Dva nové Kněžské zvony pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně

 

Dva nové Kněžské zvony pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně, které byly letos odlity ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v bavorském Pasově, budou 28. října 2010 přivezeny do Prahy a v 11.00 hodin vyloženy před západním průčelím Svatovítské katedrály.

Zvon Panny Marie, Matky církve a kněží (b1, 514 kg) a zvon sv. Janů (gis1, 611 kg) budou následně převezeny do katedrály, kde se vystaví pod královskou oratoří v blízkosti hrobu sv. Jana Nepomuckého. V rámci pražských svatojanských oslav budou již posvěcené zvony 16. května 2011 převezeny na Karlův most, na místo svržení světcova těla do Vltavy, odkud budou lodí a autem převezeny do světcova rodiště do Nepomuku u Plzně. Tam budou instalovány do věže kostela sv. Jana Nepomuckého.

Zvony byly pořízeny v Roce kněží 2009/10 z darů 222 kněží a biskupů z 21 diecézí a arcidiecézí z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Sbírka se konala výhradně mezi kněžími. P. Jan Martin Bejček, který je za celý projekt zodpovědný, ke sbírce řekl: „Tato soukromá kněžská sbírka je vyjádřením úcty sv. Janu, konala se v Roce kněží 2009/10, na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR a u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna. Jde též o projev solidarity spolubratru působícímu v nelehkých podmínkách jihozápadních Čech.“

IMG_5713IMG_5712IMG_5711


 

Betlémské světlo
více na www.betlemskesvetlo.cz

 


Přihláška na nepovinný předmět - křesťanská výchova - pro školní rok 2008/2009
Verze pro Tisk ve Wordu - "Přihláška na nepovinný předmět- křesťanská výchova"

Nepomuk na Nepomuku aneb plavba Nepomučáků na lodi Nepomuk.

Zastupitelé našeho města spolu s majitelem „První všeobecné člunovací společnosti" panem Zdeňkem Bergmanem připravili na pátek 5.září t.r., pro naše občany nevšední událost - plavbu historickou salonní rychlolodí Nepomuk, nazvanou po svatém Janu Nepomuckém. Zajištěna byla zdarma doprava autobusem z nepomuckého náměstí do štěchovického přístavu, pro zhruba 80 lidí. Po nalodění se všichni plavili za krásného počasí nádherným údolím Vltavy proti proudu až pod hráz slapské přehrady. Zde po výstupu z lodi pokračovali všichni pěšky po schodišti a upravenou stezkou na skalnaté úbočí nad bývalými Svatojánskými proudy až k výšině se sochou sv.Jana Nep.- patrona vorařů a všech plavců, postavenou zde v polovině 18.stol.a obnovenou v roce 1908. Toto místo bývalo zvlášť nebezpečné šumavským vorařům, neboť se zde řeka velmi sužovala, což zvyšovalo rychlost jejího proudu a tak vytvářelo zrádné proudy a víry. Proto zde volali voraři k sv.Janu o pomoc, aby mohli proplout tímto krizovým místem a přemoci tak vodní živel.
U pomníku sv.Jana se nepomučtí občané zúčastnili krátké pobožnosti, kterou vedl Nepomucký kněz Slávek Holý. Jeho zásluhou byla mezi účastníky i početná skupina nepomuckých farníků, kteří zde zazpívali celou píseň „ Vroucně vítán budiž, Jene svatý"a jejíž předtisk si mohli všichni nechat na památku. Další přítomný kněz Miroslav Herold, SJ - odborník na historii kultu sv.Jana - informoval přítomné o historii tohoto místa. Toto duchovní zastavení ve vlahém podvečeru pozdního léta zanechalo ve všech přítomných bez výjimky příznivý dojem a stalo se pevným základem pro pokojnou a přátelskou plavbu. Cesta rychlolodí Nepomuk pak pokračovala po proudu řeky směrem ku Praze. Při této několikahodinové plavbě byly podávány na lodi nápoje mezi jinými i „svaté pití" - Elixír sv.Jana Nep.a v nepřeberné míře podle chuti plavících na způsob švédského stolu rozmanité pokrmy, které uspokojily nejednoho labužníka. O dobrou pohodu se staral vltavský námořník s harmonikou, o kterou se střídal s jedním z našich účastníků, což přispělo bohatšímu repertoáru známých písní. Hodinu před půlnocí jsme připluli do již ztichlé Prahy a pod září rozsvícených reflektorů se nám ukázala známá a tak drahá místa: Vyšehrad, Emauzy, Malá Strana, Hradčany, Národní divadlo, Petřín, Strahov - prostě nepřeberné množství paláců a kostelů - vskutku nezapomenutelný a mimořádný zážitek z jiného pohledu než jsme zvyklý. Po podplutí Karlova mostu, pod místem kde byl shozen z mostu sv.Jan jsme zakotvili u torza Juditina mostu a litovali, že tato jedinečná plavba je již u konce. A pak už po svých pokračovali k parkovišti autobusů a kolem druhé po půlnoci dorazili šťastně domů.
Dík patří všem organizátorům této zdařilé akce, zvláště panu místostarostovi Pavlu Jiranovi. Opět byla připomenuta neslábnoucí svatojánská úcta k našemu největšímu rodákovi, svatému Janu Nepomuckému: „ Sv.Jene, náš rodáku, oroduj za nás!"
Za účastníky plavby Alexandra Kolářová, kronikářka města

ROK SV. PAVLA, apoštola národů 2000.výročí narození

Uctění mučednické smrti sv.Jana Nepomuckého

( + 20.03.1393 - 615.výročí )

Plnomocné odpustky jsou duchovní poklady církve pro posvěcení věřících, lze je získat pro sebe nebo pro zemřelé.
A. Doba a místo:
             1. Na začátku a na konci Roku sv.Pavla, NA VŠECH POSVÁTNÝCH MÍSTECH, KDE SE PRAVIDELNĚ KONAJÍ BOHOSLUŽBY.
             2. Na první pátky a první neděle v měsíci,
                  a. VE VŠECH KOSTELÍCH A KAPLÍCH ZASVĚCENÝCH SV.PAVLU, resp. sv.Petru a Pavlu.
                   b. V NEPOMUKU, v poutním kostele sv.Jana Nepom. V Českých Budějovicích, v katedrále sv.Mikuláše Na Lomci, v kostele Jména Panny Marie Na Křemešníku, v kostele Nejsvětější Trojice V Prachaticích, kostele sv.Jakuba Staršího
B. Podmínky:
             a. Svátost smíření( opravdová lítost na hříchy a vyloučení jakékoliv náklonnosti k hříchu).
             b. Svaté přijímání.
            c. Modlitba na úmysly Svatého otce.
            d. Modlitba Otčenáš a Vyznání víry, invokace ke cti Blahoslavené Panny Marie a sv.Pavla.
C. Norma: Plnomocné odpustky lze získat jednou za den.Nepomuk - sobota 29.03.2008
10.30 - Arciděkanský kostel sv.Jakuba St.( místo křtu sv.Jana ) - Svatojánské litanie
10.45 - průvod do poutního kostela sv.Jana N.
10.50 - odhalení pamětní desky na průčelí poutního kostela "Zde narodil se svatý Jan mučedník"
11.00 - pontifikální mše sv. v poutním kostele

Fotovzpomínka na odhalení pamětní desky na průčelí poutního kostela "Zde narodil se svatý Jan mučedník"

U příležitosti 615.výročí mučednické smrti sv.Jana Nepomuckého byla na průčelí poutního kostela sv.Jana N. v Nepomuku dne 29.3.2008 odhalena a požehnána pamětní deska, která podává zprávu o místě narození tohoto světce Tato pamětní deska je vyrobena z červené africké žuly "Red Africana". Je na ní vyzlaceným písmem ve dvanácti jazycích/ česky,latinsky, německy,anglicky, francouzsky,španělsky,italsky,portugalsky,rusky,polsky,maďarsky a japonsky/ napsáno: " Zde narodil se svatý Jan mučedník ".
V její horní části je bronzový reliéf sv.Jana N., ve spodní pak dvě bronzové plakety s dvouramenným křížem s pěti hvězdami ( tento symbol označuje místo shozu z Karlova mostu) a monogram světce.


Na realizaci se podílel tým několika lidí:iniciátorem byl místní administrátor farnosti Slávek Holý, ideově navrhl a zrealizoval sochař Václav Česák, nezbytné finanční prostředky sponzorsky poskytl Radovan Sochor, žulovou desku vyrobil a daroval mistr kamenický Václav Chlupsa, bronzový reliéf a plakety odlil darem v německém Bergu Tomáš Podlesný, písmo vysekal Jaroslav Nedorost st., tiskové materiály sponzorsky vytiskl Pavel Kroc, modely plaket darem vypálili vodním paprskem Zbyněk Šejvar a Zdeněk Skuhravý - Kovo Kasejovice.
Bůh žehnej všem dobrodincům.


Žehnání busty sv.Vojtěcha.

Sv. Vojtěch(foto: Milan Demela), klikni pro větší obrázekNa silnici z Nepomuka do obce Klášter stojí kaplička sv.Vojtěcha, zvaná též "Šlépěje".
Barokní kapličku nechal postavit v r.1862 zelenohorský hejtman František Daniel Táborský z Hirschenfeidu. Jedná se o nevelikou stavbu s volutovým štítem, jejíž rohy jsou zdobeny pilastry. Stojí na místě, kde byl z potoka vytažen kámen, na němž zanechal sv.Vojtěch při kázání otisky svých šlépějí. Tento kámen je dnes zasazen do středu podlahy kapličky.
V nice kapličky se nacházela barokní dřevěná socha tohoto světce, která byla však v 90.letech 20.st. ukradena. Naštěstí se jí podařilo nalézt, ale na původní místo se už vrátit nemohla z důvodu bezpečnosti. Delší dobu zela nika prázdnotou. Až v letošním roce, v roce 1010.výročí mučednické smrti , na den české státnosti, tj.28.října byla požehnána busta sv.Vojtěcha s jeho atributy, s biskupskou berlou a pádlem, kterým byl zabit při hlásání evangelia.
Sv. Vojtěch (foto: Milan Demela), klikni pro větší obrázekZ původní dřevěné sochy sejmul sochař - výtvarník Václav Česák "posmrtnou masku" a odlil její kopii. Kaplička byla zároveň opravena a vybílena. Sv. Vojtěch (foto: Milan Demela), klikni pro větší obrázekVše bylo financováno z řad dobrodinců.Ten den se u kapličky shromáždilo několik desítek lidí a přihlíželo obřadu žehnání.
Obřad doprovodil místní chrámový sbor s písní k sv.Vojtěchovi.Pán Bůh odměň všem.(vh)
Sv. Vojtěch (foto: Milan Demela), klikni pro větší obrázek


Duchovní slovo - Neděle 25.11.2007 - Slavnost Ježíše Krista Krále


Duchovní slovo a rukovět


Návrat na stránky Farnosti Nepomuk